An tAinmfhocal

An tuiseal ainmneach uatha

I gcás roinnt ainmfhocla, ní hionann an tuiseal ainmneach atá acu sa leabhar seo agus an tuiseal ainmneach atá acu in FGB, mar shampla lúcháire atá sa leabhar seo, achlúcháir atá in FGB. Seo a leanas roinnt samplaí eile: Ádhmha (= Ádhamh); miorúilte (= míorúilt); claidhmhe (= claíomh); aigneadh (= aigne); gáladh (= gála); mórchónadh (=mórchónaí ). Úsáidtear foirm an tabharthaigh sa tuiseal ainmneach de ainmfhocla atá baininscneach de réir FGB sna samplaí seo a leanas:* cruinnigh do chloinngur díbreadh do chloinnsasciob siad leo an chraoibhbhí  an digh a mo chrálean an eascainn éd’fhág sé Éirinnan clár is an fhoirinn (= fhoireann); chuir mé foirinn as Árainn i gcontúirt a mbáitecuireadh foirinn ar an bhádan bhfuil scin (= scianag fear ar bithtá scin agamsaréitigh do scornaighghoidfeadh an uibh ón chorr.** Tabhair fá dear go n-úsáidtear tuiseal ginideach an fhocail arm san ainmneach san abairt ní rabh an dara hairm cosanta aige. Úsáidtear an fhoirm casadhmaid sa ainmneach, sa ghairmeach agus sa tabharthach: bheir an casadhmaid freagar aira chasadhmaidleis an chasadhmaid.

An tuiseal ginideach uatha

Tá na ginidigh seo a leanas, a mbaintear úsáid astu sa leabhar seo, éagsúil lena macasamhla in FGBteach an mháisteara (= máistir); áit máthara (= máthar); leacacha na tineadha (= tinetineadh); chun comhráidh (= comhrá); aonach fostóidh (= fostaithe/fostó); lá iomráidh (= iomrá); ag tabhairt na cathaoire (= cathaoireach); ag cur bhuarthata air (= buartha); i dtoigh na beoraí (= beorach). Uaireanta ní infhilltear ainmfhocal sa ghinideach, mar shampla Coláiste GaeilicRaidió na Gaeltachtluibh na draíochtcosa an tSlánaitheoircailín bocht seirbhís. San áit a bhfuil consan caol sa ghinideach in FGB, bíonn consan leathan i roinnt ainmfhocla sa chaint: cúrsaí oideachas;in aice an chranncroc ór. I gcásanna mar seo, cuirim isteach an ginideach caighdeánach sa leagan scríofa de na scéaltaí. Is minic nach n-infhilltear an focal talamh sa ghinideach uatha, mar shampla giota talamhtiarna talamhos cionn talamhacaire talamh; coinním an leagan seo sa litriú.

An tuiseal tabharthach uatha

Sa leabhar seo tá foirmeacha ar leith sa tabharthach, a dtugtar aitheantas daofa in FGB, ag traidhfil ainmfhocla, mar atá ar a choisden tslaitar shlaitfaoi thoinn. Ach bíonn foirmeacha tabharthacha fosta ag ainmfhocla sna scéaltaí, go háirid iad sin atá baininscneach in FGB, nach luaitear in FGB, mar shampla ar an bhonnóigdena chasóig;ar an chliobóigar thúrtóigdon chaillighsa dabhaigh;*** sa tseisrighfríd an chistinighins an scatharnaighfá do scornaighsa choigríchar an choigríchar chloich (= ar chloch); sa chomharsainle feaigh (= le feag); ar an scin (= ar an scian); leis an spáid. Tá foirm thabharthach ag na hainmfhocla seo a leanas a bhfuil an dá inscne luaite leo inFGBar feaidh (= ar feadh); ar nid (= ar nead); ag taoibh an toigh.**** Féach fosta na nótaí ar an tuiseal ainmneach thuas fá choinne samplaí de fhoirmeacha tabharthacha dá n-úsáid sa tuiseal ainmneach.

Bíonn foirm thabharthach go rialta sa téacs ag ainmfhocla áirithe dár críoch -(e)ach agus atá baininscneach de réir FGB; bíonn feidhm ainm bhriathartha ag na hainmfhocla seo: a bhrádarsaighag brionglóidighag búirthighag clismearnaighag cogarnaighag eiteogaighag lúbarnaighag mairgnigh,***** ag scairtighag siosarnaighag srannfaighfríd smeacharnaigh. Corruair bíonn foirm ar leith sa tabharthach ag ainmfhocla atá firinscneach de réir FGB, mar shampla fríd mo chliabhlaighar an leacaigh.

Tabhair fá dear go bhfuil ainmfhocal Gaeilice, agus é sa tuiseal tabharthach, déanta den ainmfhocal Béarla ‘muck’ san abairt seo a leanas: astoigh faoi na cnoic go dtí na cluasa sa mhoic.

An fhoirm dhéach

Bíonn foirm ar leith ag na hainmfhocla cos agus bos nuair a thig dhá rompu, mar shampla leithead a dhá chois ar an chladachgreim dhá chois airfaoi dhá chois a athara;a dhá chois thiar faoin leabaidhmar bhuailfeá do dhá bhois ar a chéileag bualadh a dá bois ar a dá ladhraí.

An tuiseal ainmneach iolra

Ainneoin go n-úsáidtear na foircinn iolra -(a)í, -t(a)í, -thaí, -(e)annaí, -achaí le go leor ainmfhocla sa téacs, ní thabharann FGB aitheantas daofa mar fhoircinn iolra ag na hainmfhocla sin, mar shampla -(a)íbascáidíbéasaíbóithrícláraícomrádaíonnaícapógaídaoinígadrógaígléasraíladhraíleachtaíoireachtaisítonnaí; -t(a)íbántaí,béamtaíbuíontaícéadtaícéimtaí,****** ceoltaídeanntaígaoltaíglúntaímealltaínéaltaíscéaltaí; -thaíglórthaíspéarthaí; -(e)annaíceisteannaípáirceannaísmeachannaí,spórtannaíuaireannaí; -achaífreagrachaígníomhrachaí. Seo a leanas dornán ainmfhocla eile a bhfuil foircinn iolra acu sa leabhar seo nach nglacann FGB leo: -aárthacha,míolatortha; -eclainneguailne; -achaachaineacha.

An tuiseal ginideach iolra

Níl an foirceann -ach coitianta sa ghinideach iolra sa téacs, ach úsáidtear é sna samplaí seo a leanas: smál dubh na mbliantachag marbh éanachmo bheirt níonach (=iníonacha); oíche mhór seanchais agus scéaltach. Níl fianaise in FGB ar an fhoirceann seo a bheith ag na hainmfhocla seo sa ghinideach iolra. Cailín foirm an ghinidigh iolra sna samplaí seo a leanas: croí na gcailínmuid inne cuid cailín Mhurchadh na Coilleadh Ruaidhea chuid cailín a choimheádgo gcoimheádóchadh seisean a chuid cailín dó.

An tuiseal tabharthach iolra

Tá roinnt samplaí den fhoirceann iolra -(a)ibh sa téacs, mar shampla fá na beannaibhos coinnibhins na crannaibhde mhóruaislibh Éireannar shleasaibh a mhaidí. Úsáidtear an tabharthach iolra san ainmneach iolra uaireanta, mar shampla níl fiachaibh ort níos mó a dhéanamhd’úirt an gasúr nach mbeadh fiachaibh ar bith orthu corrú;nach mbeadh fiachaibh air sin a bheith ag obairchuaigh na Fiannaibh ar bord. Ní luaitear -(a)ibh mar fhoirceann an tabharthaigh iolra le cionn ar bith de na hainmfhocla seo in FGB. I gcás trí ainmfhocla bíonn fuaim -ú acu san iolra i gcaint Annie Báine, agus bainim úsáid as an litriú -aibh leis an fhuaim seo a léiriú: bhí siad ag fás anuas ina rósaibh móra deargapéistí ar bhosa agus ar shleasaibh a mhaidíd’inis sé a chuid lochtaibh uilig fosta dó.

*Úsáidtear croich agus glaim san ainmneach sa leabhar seo, mar shampla croich de fhearglaim ón choin; is seantuisil thabharthacha iad an dá fhoirm seo a nglactar leo in FGB mar thuisil ainmneacha malartacha ag croch agus glam

**Tá uibh baininscineach agus firinscineach de réir FGB.

***Comh maith le dabhach, atá baininscineach, luann FGB an fhoirm dabhaigh, atá baininscineach fosta; ach is  é dabhach an t-ainmneach a úsáiseann Seán Bán sa scéal 'Diarmaid Ó Beirn', agus ar an ábhar sin glacaim le sa dabhaigh mar fhoirm thabharthach. Tabhair faoi deara go mbíonn foirm an tabharthaigh i diaidh go dtí sa fhrása go dtí an dabhaigh

****Luann FGB taoibhe mar fhoirm ghinideach an fhocail taobh, rud a thugann le fios dúinn gur féidir le taobh a bheith baininscineach comh maith le bheith firinscineach.  

*****Tá mairgní  ina shóinseálach ainmneach ag an ainmfhocal marigneach de réir FGB.

******t leathan is tús don fhoirceann iolra sa tsampla seo.